انجمن فیزیک ایران   http://www.psi.ir

 سایت آموزش مجازی فیزیک  http://www.onlinephysics.com

 شبکه فیزیک هوپا: انجمن فیزیکدانان جوان ایران   http://www.hupaa.com

 (IPM) پژوهشگاه دانش های بنیادی   http://www.ipm.ac.ir

 دانشنامه رشد  http://daneshnameh.roshd.ir

 انجمن فیزیک نوپا ایرانیان   http://www.irphy.com

چیستا: آموزش تعاملی فیزیک به زبان تصویر   http://www.chistaa.com

مرجع المپیاد فیزیک ایران http://iranpho.ir

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر برنامه ریزی وتألیف کتب درسی، گروه درسی فیزیک

  http://physics-dept.talif.sch.ir

 انجمن فیزیک پزشکی ایران  http://www.iamp.ir

 اتحادیۀ انجمن های علمل آموزشی معلمان فیزیک ایران  http://www.uipteachers.com

 دبیرخانۀ راهبری کشوری درس فیزیک، وزارت آموزش و پرورش  http://fysic.medu.ir

 اتحادیۀ دانشجویان فیزیک ایران  http://www.sips.ir

 باشگاه علمی پژوهشی فیزیک آریان پژوه  http://www.ap2.ir

 انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز http://scu-physics.ir

 رشد آموزش فیزیک، وزارت آموزش و پرورش

http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/privatefaslnameh/teacherfaslanmeh/scienceandtechnical/physicroshd

کتابخانه مجازی ایران   http://www.irpdf.com

 فیزیک ایران http://physicsiran.ir

 اندیشه های نو در فیزیک   http://www.ki2100.com

 فیزیک اسلامی   http://iphysic.ir

 مخزن سؤال فیزیک دورۀ متوسطه   http://physicq.persianblog.ir

 سازمان انرژی اتمی ایران  http://www.aeoi.org.ir