فیزیک، فرمول­های پیچیده نیست!

فیزیک،  فقط حل مساله نیست!

فیزیک، درسی با آینده ای نامعلوم نیست!

فیزیک،  درسی گنگ، کسل کننده و بی فایده نیست!

فیزیک،  متعلق به آدم­های مخ  و نابغه نیست!

فیزیک، به دردنخور ترین درس دنیا نیست!

.

.

.

فیزیک، یک نوع نگاه  عمیق­تر به عالم است.

فیزیک، برای همه قابل بیان است.

بیان مفاهیم فیزیکی، الزاما وابسته به فرمول­های ریاضی نیست.

آنها­یی که فیزیک را پیچیده توضیح می دهند، خودشان هم آن­را درست  نفهمیده ­اند!

Physics_Blackboard

اگر یاد بگیریم، فکر کنیم.

اگر عادت کنیم، به همه چیز درست نگاه کنیم.

اگر دنیای اطرافمان برایمان  بی اهمیت نباشد.

اگر اندیشیدن را از یاد نبرده باشیم.

خود به خود، به فیزیک علاقمند خواهیم شد.