وزن، مفهومی عمیق تر از آنچه به نظر می رسد….

“یک کیلو پرتقال بدهید.” این چیزی است که به راحتی به مغازه دار می گوئید. یا ” فکر کنم وزنم بالا رفته است.” از این کلمه خیلی استفاده می کنیم، ولی کمتر به مفهوم آن فکرکرده ایم. وزن چیست ؟ می دانیم که همه اشیاء به سمت زمین کشیده می شوند والبته هم می دانیم…

نور ، رازی که هنوز سر به مهر است !

چشمانتان را ببندید، محکم ! حال ناگهان باز کنید، چه می بینید؟ نور و بعد از آن اشیاء را…… آنفدر این موضوع بدیهی و عادی است که خیلی ها اصلا به آن توجهی ندارند. در گذشته های دور قدما معتقد بودند، نور چیزی است که از چشم خارج شده و با اشیا بر خورد می…

آهای دوچرخه سوار!

  آنقدر دیده ایم و سوار شده ایم که به خودمان کمتر زحمت پرسیدن این سئوال را می دهیم که ” چرا و چگونه دوچرخه بر روی زمین حرکت می کند!؟ “ باور کنید از چند نفر دیگه که فیزیک هم خوانده بودند همین سئوال را کردیم. خیلی سریع شروع کردند به جواب دادن که…