شماره تماس:

۰۲۱-۲۲۹۵۴۵۱۲ مدیریت: آقای راد / خانم پارسا

۰۹۱۲۷۲۳۷۷۰۳ مدیر اجرایی: خانم حسینی

ایمیل:

joyofphysics@yahoo.com

intheway2@yahoo.com