شماره تماس:

۰۹۳۹۸۶۰۸۷۰۱

۰۲۱-۲۲۹۵۴۵۱۲ مدیریت: آقای راد

ایمیل:

joyofphysics@yahoo.com

intheway2@yahoo.com