وسائل آزمایشگاهی :

  •  انواع تلسکوپ و دوربین دوچشمی ( فروشگاه ایران اپتیک )
  •  انواع وسائل کمک آموزشی ( پارک فن آموز )
  •  انواع سی دی های علمی در زمینه فیزیک و نجوم