:وسائل آزمایشگاهی
 (انواع تلسکوپ و دوربین دوچشمی ( فروشگاه ایران اپتیک-

 (انواع وسائل کمک آموزشی ( پارک فن آموز-

 انواع سی دی های علمی در زمینه فیزیک و نجوم-