تفکر نیوتنی

آنچه برای نیوتونی فکر کردن نیاز داریم … می خواهیم آن گونه که نیوتون به دنیا می نگریست، به دنیا بنگریم تا بتوانیم بعدا آنگونه که اینشتین به دنیا نگریست به دنیا بنگریم. چرا که تا زیر ساخت ها و پایه های فکری گذشتگان را در نیابیم، به افکار آیندگانی که ابتدا آنها را شناخته…

Details

وزن، مفهومی عمیق تر از آنچه به نظر می رسد….

“یک کیلو پرتقال بدهید.” این چیزی است که به راحتی به مغازه دار می گوئید. یا ” فکر کنم وزنم بالا رفته است.” از این کلمه خیلی استفاده می کنیم، ولی کمتر به مفهوم آن فکرکرده ایم. وزن چیست ؟ می دانیم که همه اشیاء به سمت زمین کشیده می شوند والبته هم می دانیم…

Details