جهت اشتراک مجله لذت فیزیک، ابتدا فرم پایین متن را دانلود و پس از تکمیل آن، یکی از حالتهای زیر را انتخاب نمایید

*برای اشتراک الکترونیکی یک ساله  مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان،

* اشتراک شش شماره ای سفارشی ۱۰۰.۰۰۰ تومان

را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۴۰۲۱۸ یا شماره حساب ۴۱۰۶۱۰۳۱۸۴ بانک ملت به نام لذت فیزیک واریز نمایید، و به همراه فرم تکمیل شده

به آدرس ایمیل joyofphysics@yahoo.com ارسال نمایید.

FORM