سوال فیزیکی دارید:

در صورتی که سوال فیزیکی دارید می توانید به سایت های ذیل مراجعه و در بخش مخصوص به پرسش و پاسخ سوال خود را مطرح نمائید.معمولا پس از ۴ الی ۱۰ روز پاسخ آن به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد گردید.

 [highlight]http://www.physlink.com/Education/AskExperts/SubmitQuestion.cfm[/highlight]

[highlight] http://www.phy.cuhk.edu.hk/question.html[/highlight]

[highlight] http://www.fnal.gov/pub/inquiring/questions/index.html[/highlight]

[highlight] http://askthephysicist.com[/highlight]

[highlight] http://www.allexperts.com/el/Physics[/highlight]

[highlight] http://www.howeverythingworks.org/ask_question.html[/highlight]

[highlight] http://www.assignmentexpert.com/free-questions/physics[/highlight]

[highlight]http://www.teachigo.com/[/highlight]

البته سایت های بسیار دیگری نیز وجود دارند که محتویات آنها مربوط به فیزیک بوده و در صورت ارسال پست الکترونیکی به آنها به شما پاسخ می دهند. ولی کار با سایت های بالا بر اساس تست های انجام گرفته معمولا دارای نتیجه سریعتر می باشد.

در صورتی که میخواهید سوالتان را به انگلیسی ترجمه کرده و یا پاسخ آنرا به فارسی ترجمه کنید با تلفن واحد آموزش و مشترکین ۸۸۶۷۲۷۲۷ (۰۲۱) تماس حاصل فرمائید.